Z zakładami bukmacherskimi STS polubisz poniedziałki

300 Graczy Star Typ Sport co tydzień zgarnia bonusy od 20 PLN do 100 PLN za to, że wybrali STS!

 

Polubisz poniedziałek

Odbierz bonus za to, że zawierasz zakłady w STS!

Co tydzień w poniedziałek nagradzamy 300 osób, które w poprzednim tygodniu najaktywniej grały na STS.PL.

W zależności od miejsca w rankingu możesz odebrać od 20 zł do 100 zł.

I nie ma limitu!

Możesz bonusy zgarniać co tydzień. Nawet kilka razy w miesiącu!

Pytania i odpowiedzi:

 • Co powinienem zrobić, aby otrzymać bonus?
  Aby otrzymać bonus należy znaleźć się w gronie 300 najlepszych graczy, którzy w poprzednim tygodniu uzyskali najwyższy obrót na koncie depozytowym.
 • Kiedy przyznawane są bonusy?
  Vouchery z kodami promocyjnymi są wysyłane w każdy poniedziałek na skrzynki pocztowe nagrodzonych osób.
 • Otrzymałem maila z voucherem. Gdzie wpisać kod?
  Należy się zalogować na STS.PL, wejść do „Moje konto”, gdzie w lewej kolumnie jest miejsce na wpisanie kodu promocyjnego.
 • Gdzie mogę sprawdzić, na którym miejscu w rankingu aktualnie się znajduję?
  Po kliknięciu w zakładkę „Moje konto”, w lewej kolumnie znajduje się sekcja „Polubisz poniedziałek”. Jest w niej podana informacja o aktualnym zajmowanym miejscu w rankingu.
 • Jakiej wysokości bonus mogę otrzymać?
  Wysokość bonusu jest uzależniony od zajmowanego miejsca w rankingu:
  miejsca od 1 do 10 -> voucher o wartości 100 zł
  miejsca od 11 do 100 -> voucher o wartości 50 zł
  miejsca od 101 do 200 -> voucher o wartości 25 zł
  miejsca od 201 do 300 -> voucher o wartości 20 zł
 • Ile czasu trwa jeden etap?
  Każdy etap trwa od poniedziałku od godziny 00:01 do niedzieli do godziny 23:59.
 • Jak wypłacić otrzymany bonus?
  W celu wypłaty środków bonusowych należy wykonać obrót na trzykrotność otrzymanej kwoty bonusu. Otrzymując 50 zł bonusu należy dokonać obrotu na koncie bonusowym na kwotę 150 zł. Do obrotu zaliczają się stawki tylko z wygranych kuponów z kursem całkowitym nie mniejszym niż 1,91. Po spełnieniu warunków środki zostaną przypisane do konta depozytowego skąd będą mogły zostać wypłacone lub przeznaczone na dalszą grę.
 • Jak zagrać środkami z konta bonusowego?
  Aby zawierać zakłady z konta bonusowego należy po zalogowaniu na STS.PL kliknąć w górnym pasku strony na okienko „Bonus”, tak aby po prawej stronie pojawiła się zielona ikonka. Dopiero po tym fakcie należy wnieść zakład.

 

REGULAMIN AKCJI „Polubisz Poniedziałek”
z dnia 02.01.2017 roku

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia i udziału w akcji „Polubisz Poniedziałek” (zwanej
dalej „Akcja”).
2. Organizatorem Akcji jest Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o. z siedzibą
w Katowicach, ul. Porcelanowa 8, kod pocztowy: 40-246, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080269, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy 2.496.00049 zł, NIP: 6422187001, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Akcja odbywa się na stronie internetowej należącej do Organizatora pod adresem www.sts.pl oraz w
aplikacji mobilnej strony internetowej Organizatora www.sts.pl na systemy Android lub iOS na zasadach
opisanych w niniejszym Regulaminie oraz podlega zasadom określonym w regulaminie zakładów
bukmacherskich obowiązującym w Internecie (zwanym dalej „Regulaminem Gry”).
4. Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10) ustawy o grach hazardowych
z dnia 19 listopada 2009r. (Dz.U. z 2016 poz. 471 z późn. zm.)
5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Akcji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie
oraz w Regulaminie Gry. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach marketingowych mają
jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń
od Organizatora.
6. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie www.sts.pl.
7. Akcja rozpoczyna się dnia 02.01.2017r. o godzinie 12:00.

§ 2
Zasady udziału w Akcji

1. W Akcji może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest klientem
Organizatora i uczestniczy w zakładach wzajemnych urządzanych przez niego poprzez stronę
internetową www.sts.pl, posiada konto do zawierania zakładów wzajemnych założone zgodnie z
Regulaminem Gry (zwana w treści Regulaminu „Uczestnikiem”).
2. Udział w Akcji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem Uczestnika do
przestrzegania Regulaminu oraz oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają go do udziału w Akcji.
3. Akcja podzielona jest na tygodniowe etapy. Etap trwa od poniedziałku od godziny 00:01 do niedzieli do
godziny 23:59, z zastrzeżeniem dnia rozpoczęcia Akcji, tj. 02.01.2017r., w którym etap rozpoczyna się w
poniedziałek o godzinie 12:00, a kończy w niedzielę o godzinie 23:59.
4. W Akcji uwzględniane są dowolne zakłady zawarte przez Uczestnika na stronie www.sts.pl lub za
pośrednictwem aplikacji mobilnej z użyciem środków z konta depozytowego Uczestnika.
5. Aby zawarte przez Uczestnika zakłady zostały uwzględnione w rankingu, muszą one zostać rozliczone w
trakcie trwania danego etapu.
6. Organizator nagrodzi 300 (słownie: trzystu) Uczestników, którzy na zakończenie danego etapu uzyskają
najwyższy obrót, przez który rozumie się sumę stawek.
2
7. Nagroda w postaci vouchera z kodem promocyjnym, który uprawnia do doładowania konta
bonusowego na www.sts.pl z wyłącznym przeznaczeniem na zawieranie zakładów u Organizatora,
zostanie przyznana po spełnieniu warunków udziału w Akcji, najpóźniej do 7 dni od dnia zakończeniu
danego etapu.
8. Wartość vouchera przyznanego Uczestnikowi przez Organizatora zależy od miejsca, które Uczestnik
zajmie w rankingu. Organizator przydzieli vouchery zgodnie z następującymi zasadami:
a) miejsca od 1 do 10 -> voucher o wartości 100 zł
b) miejsca od 11 do 100 -> voucher o wartości 50 zł
c) miejsca od 101 do 200 -> voucher o wartości 25 zł
d) miejsca od 201 do 300 -> voucher o wartości 20 zł
9. Organizator raz na dobę dokona aktualizacji rankingu, a każdy Uczestnik będzie mógł sprawdzić
klasyfikację 300 najlepszych Uczestników po zalogowaniu się na stronie www.sts.pl.
10. Ostateczna lista rankingowa będzie publikowana przez Organizatora w każdy poniedziałek następujący
po zakończeniu danego etapu.

§ 3
Nagrody

1. Uczestnik, który spełnił warunki Akcji zawarte w §2, otrzyma drogą mailową voucher z kodem
promocyjnym, który po wpisaniu na www.sts.pl zasili konto bonusowe Uczestnika kwotą przypisaną do
osiągniętego przez Uczestnika miejsca w rankingu, zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu.
2. Voucher ważny jest przez 7 dni od dnia przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail Uczestnika.
3. Aby saldo konta bonusowego zostało przeniesione na konto depozytowe, Uczestnik musi w terminie
120 dni od zasilenia konta bonusowego, dokonać na koncie bonusowym zawarcia i poprawnego
wytypowania dowolnych zakładów (z wyłączeniem Zakładów Specjalnych – „HIT DNIA” i MAXIKOMBI)
za łączną stawkę odpowiadającą trzykrotności otrzymanego bonusu, z minimalnym kursem całkowitym
wynoszącym 1,91.
4. Uczestnik Akcji nie jest uprawniony do przeniesienia nagrody na osobę trzecią.
5. Uczestnik Akcji w trakcie trwania danego etapu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

§ 4
Odpowiedzialność

Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych,
danych kontaktowych oraz innych informacji;
b) szkody wyrządzone przez Uczestnika spowodowane przez udział w Akcji niezgodnie
z postanowieniami Regulaminu;

§ 5
Przetwarzanie danych osobowych

1. Wzięcie udziału w Akcji, w szczególności skorzystanie z otrzymanego od Organizatora vouchera, jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na wykorzystanie
3
i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzaną Akcją, w szczególności
przyznania nagrody, udokumentowania Akcji oraz przebiegu procesu reklamacji.
2. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i wizerunku, żądać ich
poprawienia, zmiany lub usunięcia.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator.

§ 6
Reklamacje

1. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z przebiegiem Akcji w terminie 14
dni od dnia zakończenia danego etapu, którego reklamacja dotyczy.
2. Reklamacje należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@sts.pl z dopiskiem
„Polubisz Poniedziałek” w tytule.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres mailowy (opcjonalnie), uzasadnienie reklamacji
oraz login konta STS.
4. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane przez komisję powołaną z 3 przedstawicieli Organizatora
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O decyzji
Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej przy
wykorzystaniu adresu e-mail, z którego Uczestnik wysłał reklamację.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie dnia 02.01.2017 roku.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu, a także zakończenia Akcji.
Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestnika.
3. O treści zmian Regulaminu oraz o planowanej dacie zakończenia Akcji każdy Uczestnik zostanie
poinformowany poprzez zamieszczenie przez Organizatora na stronie www.sts.pl informacji o
planowanej dacie zakończenia Akcji lub o planowanej zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie
zmian. Poinformowanie Uczestnika o planowanej zmianie nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni
kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje
nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty
poinformowania o jego zmianie.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 powyżej należy przesyłać w formie elektronicznej na adres
e-mail: kontakt@sts.pl z dopiskiem „POLUBISZ PONIEDZIAŁEK – REGULAMIN”.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji, na dowolnym jej etapie oraz
wycofania nagrody lub też pobrania od Uczestnika opłaty manipulacyjnej do wysokości uzyskanego
poprzez realizację vouchera doładowania bonusowego w następujących przypadkach:
a) powzięcia przez Organizatora podejrzenia o posłużeniu się przez Uczestnika na potrzeby uzyskania
nagrody nienależącymi do niego danymi osobowymi;
b) wykorzystania bonusu do zawarcia serii zakładów przez Uczestnika lub grupę Uczestników, które
z powodu tegoż bonusu lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantują Uczestnikowi
lub uczestnikom zysk niezależnie od wyniku, indywidualnie czy też w grupie.
c) naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Gry, lub też przepisów
obowiązującego prawa.

Comments are closed.