Finał Ekstraklasy już w niedzielę, odbierz swój freebet w Totolotku

20 maja 2018 decydujące starcie w Ekstraklasie

Już w niedzielę ostatnia kolejka LOTTO Ekstraklasy i wielkie emocje związane z walką o mistrzostwo Polski. Czy Legia obroni tytuł mistrza, czy to Jagiellonia sięgnie po trofeum pierwszy raz w historii? Obstawiaj finałową kolejkę Ekstraklasy i zgarnij swój freebet 50 PLN!

Wystarczy, że 20.05.2018 postawisz w Totolotku:

  •  kupon prosty TotoMix lub Live z min. 4 zdarzeniami
  •  w tym min. 1 zdarzenie dotyczące Ekstraklasy

a otrzymasz freebet 25% od zagranej do 50 PLN**.

*Kursy mogą ulec zmianie.
**Bonus przysługuje od pierwszego zakładu spełniającego warunki promocji postawionego w dniu promocji.

Promocja obowiązuje 20.05.18

Finał Ekstraklasy już w niedzielę, odbierz swój freebet w Totolotku

Promocja AKO% Ekstraklasa Finał

Zasady Promocji:

• Postaw kupon min. 4 mecze w dniu 20.05.2018 

• Min. 1 zdarzenie na kuponie dotyczące Ekstraklasy

• Odbierz bonus 25% od wniesionej stawki, maksymalny bonus wynosi 50 PLN

Regulamin promocji:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji dla Klientów, pod nazwą „AKO% Ekstraklasa Finał” zwanej dalej Promocją, jest TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 18 B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027214, zwana dalej także jako „Organizator” lub „Totolotek”.

2. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej Organizatora www.totolotek.pl i skierowana do zarejestrowanych użytkowników serwisu www.totolotek.pl.

3. Promocją objęte są kupony zakładów bukmacherskich Toto-Mix, w tym zakłady Toto-Mix „Live”.

4. Promocja prowadzona będzie we wskazanym powyżej terminie na stronie internetowej Organizatora.

5. W ramach promocji użytkownicy serwisu po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem Promocji otrzymają bonus 25% od wniesionej stawki, maksymalny bonus wynosi 50 PLN. Użytkownik może otrzymać bonus jedynie od pierwszego postawionego kuponu spełniającego warunki promocji.

6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Totolotek oraz ich małżonkowie lub krewni

II.  UCZESTNICTWO W PROMOCJI  

1.    Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

2.    Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

3.    Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w warunkach i je akceptuje.

III. ZASADY

1. Oferta obowiązuje w dniu 20.05.2018 i jest skierowana do klientów zarejestrowanych na stronie www.totolotek.pl.

2. Warunkiem uzyskania 25% freebetu od wniesionej stawki do 50 PLN jest spełnienie poniższych warunków:

a) Kupon min. 4 zdarzenia w dniu 20.02.2018

b) Min. 1 zdarzenie na kuponie dotyczące Ekstraklasy

c) Kurs zdarzenia na kuponie wyższy niż 1,05

d) Promocją objęte są wyłącznie zakłady proste (promocją nie dotyczy zakładów systemowych)

3. Z oferty promocyjnej AKO% Ekstraklasa Finał użytkownik może skorzystać tylko jeden raz dziennie chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej.

4. Użytkownik otrzymuje bonus wyłącznie za pierwszy postawiony zakład objęty ofertą promocyjną AKO% Ekstraklasa Finał, chyba że oferta stanowi inaczej.

5. Minimalna kwota przyznanego bonusu w promocji AKO% Ekstraklasa Finał wynosi 1 PLN.

6. Bonusy w ramach promocji AKO% Ekstraklasa Finał przyznawane są automatycznie po spełnieniu warunków promocji.

7. Termin w jakim należy wykorzystać środki bonusowe wynosi 30 dni. Po tym terminie niewykorzystane środki bonusowe podlegają wyzerowaniu.

8. Szczegóły wraz z warunkami otrzymania i wysokości freebetu dostępne są pod kuponem na stronie zakładów bukmacherskich.

9. Zagrania za środki bonusowe nie uprawniają do udziału w innych promocjach, w tym otrzymania kolejnych bonusów.

10. Zakłady zawarte za Bonus muszą posiadać co najmniej jedno zdarzenie na kuponie z kursem min. 1,50.

11. Spółka zastrzega sobie prawo do okresowego zerowania kwot bonusowych poniżej 1 zł, które nie mogą zostać spożytkowane na zakłady.

12. Uzyskane Bonusy mogą zostać spożytkowane wyłącznie na zagrania zakładów bukmacherskich Toto-Mix i nie podlegają wypłacie lub zamianie na inny bonus lub nagrodę rzeczową.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Promocji uczestnika, w  przypadku, gdy zachodzi podejrzenie jakiegokolwiek nadużycia regulaminu Promocji lub regulaminów zakładów Organizatora. W takim przypadku uczestnik traci prawo uzyskania freebetu od zagrania również w przypadku spełnienia warunków Promocji.

14. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych uczestników z niniejszej  Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i/lub Regulaminu Zakładów Bukmacherskich Toto-Mix organizowanych w sieci Internet.

2.    Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

3.    Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji lub jej zawieszenia pod warunkiem poinformowania uczestników o tym fakcie oficjalnym komunikatem o zakończeniu lub wstrzymaniu promocji na stronie internetowej Organizatora.

5.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w następnym dniu od ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.

6.    Wszelkie reklamacje w zakresie promocji należy składać na adres mailowy reklamacje@totolotek.pl. Organizator zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

7.    Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Rate this post

Comments are closed.